')

Revízny technik vykoná odbornú prehliadku revidovaného zariadenia, preštuduje predložené doklady a projektovú dokumentáciu, porovná skutkový stav s platnými technickými normami a vykoná potrebné odborné skúšky. Výsledky odbornej prehliadky a odbornej skúšky sú potom zachytené v revíznej správe. Správa obsahuje zistené nedostatky, návrhy na ich odstránenie a celkové hodnotenie. Podrobnosti výkonu samotnej revízie je vhodné prebrať s revíznym technikom osobne alebo telefonicky.