')

Zákony a technické normy upravujú výrobu a používanie technických zariadení. Časť týchto zariadení je vyhláškou Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.508 z r.2009 zaradených medzi tzv. vyhradené technické zariadenia. Sú to zariadenia, ktorých zlyhaním by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia osôb prípadne veľkým hospodárskym škodám. U týchto zariadení sa požaduje vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok (revízie) a to nielen po samotnej montáži, výrobe či oprave, ale požaduje sa aj vykonávanie pravidelných revízií. Intervaly týchto revízií stanovuje vyhláška v závislosti od dôležitosti zariadenia a prostredia v akom sa zariadenie používa.