')

Vyrobený rozvádzač má byť opatrený výrobným štítkom, kde sú uvedené základné technické parametre, výrobné číslo a údaje o výrobcovi. Značka zhody ( CE ) informuje užívateľa, že na danom type rozvádzača bola vykonaná typová skúška a výrobca prikladá, alebo na požiadanie vie predložiť príslušné vyhlásenie o zhode. S rozvádzačom má byť dodávaný aj protokol o kusovej skúške a návod na montáž a obsluhu.