')

Rozvádzač je zariadenie, ktoré slúži na rozdelenie elektrickej energie medzi spotrebiče. Jednotlivé prvky rozvádzača plnia istiace a ochranné funkcie. Pri vzniku poruchy sa istením zabraňuje vážnemu poškodeniu spotrebiča, prípadne vzniku iných škôd (požiar od elektrickej inštalácie a podobne). Ochrana chráni zdravie osôb, ktoré obsluhujú elektrospotrebiče prípadne sa dostanú do kontaktu s prvkami elektroinštalácie.